Oferta zajęć dodatkowych

Zajęcia profilaktyczne

Osoba prowadząca: Justyna Kondej- Rembek

Zajęcia profilaktyczne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

CELE OGÓLNE

• Kształtowanie postawy świadomej rezygnacji z używek takich jak papierosy, narkotyki, alkohol, leki; wybór sposobu życia zgodnego z zasadami higieny psychicznej.

• Kształtowanie świadomości zagrożenia oraz postawy tolerancji wobec HIV/AIDS.

• Kształtowanie umiejętności społecznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

• Uświadomienie uczniom, że Prawa Człowieka dotyczą każdego człowieka niezależnie od rasy, płci, wyznania, wieku i miejsca zamieszkania.

• Przedstawienie uczniom podstawowych Praw Człowieka.

• Zwrócenie uwagi na aktualność problemu łamana Praw Człowieka.

• Zapoznanie uczniów z instytucjami stojącymi na straży przestrzegania Praw Człowieka oraz Praw Dziecka.

• Zapoznanie wychowanków z definicją uzależnienia.

• Zapoznanie uczniów z rożnymi rodzajami uzależnienia, kształtowanie umiejętności ich rozróżniania i rozpoznawania.

• Analiza skutków uzależnienia fizycznego, psychicznego i społecznego.

• Uświadomienie wychowankom wpływu środków uzależniających na życie człowieka.

• Kształtowanie świadomości o uzależnieniach.

• Kształtowanie wiedzy na temat motywów sięgania po narkotyki.

• Przygotowanie do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia.

• Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi nikotyny, jej pochodzenia oraz szkodliwości działania na organizm człowieka.

• Kształtowanie refleksyjności- analiza motywów sięgania po pierwszego papierosa.

• Uświadamianie o skutkach palenia papierosów przez dzieci i młodzież.

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i sprawczości w kreowaniu własnej tożsamości.

• Zapoznanie z prawdą oraz mitami o alkoholu.

• Dostarczanie informacji dotyczących przyczyn sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież.

• Analiza typowych sytuacji, w których młody człowiek styka się z alkoholem.

• Kształtowanie wiedzy na temat działania leków.

• Kształtowanie wiedzy na temat motywów sięgania po leki.

• Propagowanie naturalnych sposobów walki z niektórymi dolegliwościami.

• Kształtowanie wiedzy na temat bezpiecznego używania farmaceutyków.

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania symptomów nadużywania substancji psychoaktywnych.

• Uświadamianie zagrożeń związanych z HIV oraz skutków zakażenia.

• Kształtowanie postawy tolerancji wobec HIV/AIDS.

• Kształtowania umiejętności przewidywania konsekwencji wyborów.

• Przeanalizowanie sposobów i możliwości odmawiania w konkretnych sytuacjach.

• Kształtowanie umiejętności asertywności.

• Poszukiwanie innych, zdrowych form aktywności.

• Kształtowanie umiejętności pracy w grupach, w parach.

• Kształtowanie umiejętności wyrażania własnej opinii.

• Kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

• Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pracy z tekstem.

• kształtowanie refleksyjności.

• Kształtowanie poczucia więzi i integracji z grupą.Zajęcia terapeutyczne

Osoba prowadząca: Anna Wojda i Beata Rękawek

Cele ogólne programu:

Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie osobowości oraz wspieranie i stymulowanie rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz moralnego dla wychowanków przejawiających zaburzenia w zachowaniu.

Istotne jest dostarczenie młodzieży takich umiejętności, które pomogą jej w adaptacyjnym i rozwojowym poradzeniu sobie z kryzysem wieku dojrzewania i uchronią ją przed wejściem w proces marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Cele szczegółowe programu:

•zwiększenie wglądu uczestników we własne funkcjonowanie psychoemocjonalne i interpersonalne,

•wzrost kompetencji społecznych uczestników: kształcenie umiejętności interpersonalnych umożliwiających nawiązywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych i pozostawanie w nich kształcenie asertywności i umiejętności wywierania wpływu społecznego, uczenie umiejętności decentracji poznawczej, przyjmowania perspektywy drugiej strony (w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, rodzicami i nauczycielami)

•wzrost umiejętności funkcjonowania zadaniowego: planowanie przyszłości,ustalanie i osiąganie celów,planowanie i efektywne zarządzanie czasem,klaryfikację wartości:dyskusję nad wartościami i ich miejscem w systemie wartości uczestników

•rozwój i samorealizacja, szacunek do siebie, szacunek do innych, uwzględnianie potrzeb innych, otwartość i szczerość w relacjach społecznych, bycie sobą, emocjonalność, samowyrażanie się

•postępowanie w sytuacji konfliktu między wyznawanymi wartościami.

TREŚCI PROGRAMOWE

•Wzajemne poznanie uczestników; cele, zasady, normy grupowe; zawarcie kontraktu z uczestnikami; budowanie klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie

•Budowanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi; partnerstwo; przyjaźń; koleżeństwo Rodzina i Ja, relacje z rodzicami i rodzeństwem

•Dlaczego jedni młodzi ludzie dobrze sobie radzą, a inni nie, z czego to wynika i czy można to zmienić

•Empatia. Tolerancja. Asertywność, umiejętności: odmawiania, radzenia sobie z presją grupy

•Konflikty między ludźmi; negocjacje

•Hierarchia wartości. Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków

•Normy i wartości, jak się nimi kierować; odpowiedzialność- co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie

•Autodiagnoza własnych umiejętności i ograniczeń. Cele na przyszłość

Doradztwo edukacyjno- zawodowe.Zajęcia koła teatralnego

Osoba prowadząca: Joanna Franczak, Daniel Winek

Zajęcia teatralne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

•rozwijanie wrażliwości emocjonalnej

•poznanie i rozwijanie własnych możliwości

•rozwijanie koncentracji i wyobraźni

•odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych

•wdrażanie do samodzielności

•pobudzanie do aktywności twórczej

•rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie

•współdziałanie w grupie

•doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała

•poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem

•poznanie specyfiki pracy aktora

•poznanie procesu twórczego nad spektaklem

•kultywowanie tradycji regionalnych

•kształtowanie zamiłowanie do literatury

•kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności

•rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.
Zajęcia koła filmowo- dyskusyjnego

Osoba prowadząca: Daniel Winek

Zajęcia dyskusyjnego klubu filmowego realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

• Rozwijanie potrzeb kulturowych wychowanków

• Poszerzanie zainteresowań filmem

• Zapoznanie uczniów z historią kinematografii polskiej i światowej

• Zapoznanie uczniów z rodzajami i gatunkami filmowymi

• Przedstawienie konstrukcji budowy filmu

• Kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu

• Kształtowanie umiejętności analizy dzieła filmowego

• Świadomy odbiór tekstów kultury

• Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji

• Kształcenie potrzeby autorefleksji

• Wspieranie rozwoju emocjonalnego

• Uwrażliwienie na losy bohaterów filmowych

• Rozwijanie wrażliwości na piękno obrazu i dźwięku

• Kształtowanie wrażeń estetycznych

• Wypowiedzi własnej opinii na forum publicznym

• Uczenie tolerancji i otwartości na poglądy innychZajęcia koła kulinarnego "Coś słodkiego dla każdego"

Osoba prowadząca: Dorota Kamaszewska

Od stycznia 2014 roku w naszym ośrodku działa koło kulinarne, które zostało zorganizowane w celu wzbogacenia oferty zajęć dodatkowych, a także:

• rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych

• kształtowanie umiejętności przyrządzania posiłków z zachowaniem higieny

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w kuchni

• zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi

• wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków

• zapoznanie ze sposobem przyrządzania wybranych potraw

• rozwijanie umiejętności korzystania z książek kucharskich

• poszerzenie słownika o nazwy surowców spożywczych, nazwy czynności wykonywanych w kuchni, nazwy jednostek wagi i objętości

• kształtowanie umiejętności współdziałania i integracji z grupą podczas wspólnych zajęć

• rozwijanie poszanowania wytworów swojej pracy i innych

• zapoznanie się i stosowanie regulaminu pracowni


Nazwa koła została stworzona przez wychowanków biorących udział z zajęciach. Zajęcia koła kulinarnego odbywają się w specjalnie urządzonej pracowni kulinarnej wyposażonej w sprzęt i przybory kuchenne. Wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Największym powodzeniem cieszą się zajęcia podczas których chłopcy samodzielnie przyrządzają potrawy, następnie mogą je degustować i oceniać efekty swojej pracy.Zajęcia koła muzycznego

Osoba prowadząca: Olga Klamann

Zajęcia muzyczne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

• zainteresowanie młodzieży grą na instrumentach muzycznych,

• możliwość rozwijania posiadanych umiejętności muzycznych,

• pokazanie nowego „świata wartości” w środowisku muzycznym,

• odciągnięcie od dotychczasowego negatywnego sposobu spędzania wolnego czasu,

• wdrożenie do systematyczności poprzez ćwiczenia gry na instrumentach,

• przełamanie bariery niewiary we własne siły,

• umożliwienie osiągnięcia sukcesu,

• wypełnienie wolnego czasu podczas codziennych indywidualnych ćwiczeń,

• możliwość prezentacji działalności muzycznej w MOW i poza ośrodkiem,

• kształtowanie umiejętności zachowania się wśród ludzi poprzez występy publiczne i udział w konkursach,

• zdobycie umiejętności wysoko cenionych w środowisku młodzieżowym.

Ze względu na swój charakter nie są to zajęcia, w których może uczestniczyć jednocześnie więcej niż kilku uczniów.

MOW w Woli Rowskiej dysponuje pracownią muzyczną przystosowaną do indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych oraz nauki gry w zespole muzycznym.

Pracownia oferuje wychowankom naukę gry na:

• keyboardzie

• flecie prostym

• cymbałkach

• instrumenty perkusyjne o nieokreślonej wysokości dźwięku ( trójkąt, marakasy, talerze, tamburyny i inne).

oraz:

• naukę śpiewu,

• naukę gry w zespole muzycznym.

Wychowankowie biorący udział w zajęciach wyposażani są w podstawowy zakres wiedzy o muzyce, otrzymują pakiet materiałów umożliwiających samodzielną kontynuację nauki gry na instrumentach (aranżacje utworów muzycznych, teksty piosenek, tabele akordów). Zaznaczyć należy, że umiejętność gry na instrumencie muzycznym ułatwia kontakty w środowisku dzisiejszej młodzieży, stwarza możliwość samorealizacji i jako ciekawe hobby wypełnia czas wolny.Zajęcia koła plastycznego

Osoba prowadząca: Joanna Franczak

Zajęcia plastyczne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej wychowanka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych

• Pobudzanie kreatywności chłopców, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem

• Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia

• Rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego

• Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu

• Rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami

• Zapewnienie kreatywnego sposobów spędzenia czasu wolnego

Podczas zajęć wykorzystane są następujące techniki: wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, ozdoby przestrzenne wykonane z papieru, praca metodą decoupage, malowanie na szkle.Zajęcia koła technicznego

Osoba prowadząca: Dorota Kamaszewska

Zajęcia techniczne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

• ukazywanie uczniom, w jaki sposób różne materiały mogą stać się pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie

• kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się podstawowymi narzędziami używanymi w gospodarstwie domowym

• rozwijanie u uczniów zainteresowań technicznych

• kształtowanie postawy poznawczej i twórczej

• kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny przydatności wykonywanych wyrobów w życiu codziennym

• kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie

• poznawanie i rozumienie otaczającego świata

• możliwości wykorzystania materiałów już niepotrzebnych

• rozwijanie świadomości ekologicznej

• kształtowanie postawy szacunku dla własności innych

Podczas zajęć wychowankowie zapoznają się z różnymi technikami, takimi jak szycie, rzeźbienie, zbijanie desek, żłobienie w drewnie.Zajęcia koła fotograficznego

Osoba prowadząca: Mateusz Winek i Olga Klamann

Zajęcia z fotografii realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

• Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii

• Poznanie programów komputerowych, którymi można obrabiać zdjęcia

• Poznanie przez uczniów historii fotografii i jej największych twórców

• Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu

• Wskazywanie źródeł i dostarczanie wiedzy na temat historii regionu

• Rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego

• Umożliwienie uczniom spotkań z ciekawymi ludźmi

• Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony przyrody

• Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej wychowanków

• Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania ważnej roli w dokumentowaniu życia

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata

• Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów wychowanków

• Umożliwienie wychowankom wykonywania samodzielnie zdjęć różnymi technikami i w różnych warunkach

• Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwienie wychowankom zaprezentowania swoich prac w postaci galerii zdjęć oraz albumówZajęcia koła tenisa stołowego

Osoba prowadząca: Mateusz Winek

Zajęcia z tenisa stołowego realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych pod okiem doświadczonego trenera Roberta Barańskiego są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

• Kształtowanie i doskonalenia harmonijnego rozwoju fizycznego wychowanków

• Zapewnienie wychowankom uzdolnionym sportowo warunków do podwyższenia swoich umiejętności poprzez udział w zajęciach sportowych

• Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa

• Popularyzacja i upowszechnienie sportów indywidualnych i drużynowych

• Wykształcenie umiejętności ruchowych, przydatnych w aktywności zdrowotnej i rekreacji sportowej

• Inspirowanie wychowanków do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjnych i sportowych

• Opanowanie i przestrzeganie przez uczniów podstawowych zasad BHP w czasie zajęć sportowych.

Zajęcia sportowe- piłka nożna

Osoba prowadząca: Bogumił Sobieska

Zajęcia koła piłki nożnej realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych są częścią terapii resocjalizacyjnej.

Celem ich jest m.in.:

• Wykorzystanie czasu wolnego przez wychowanków po lekcjach

• Propagowanie zdrowego stylu życia

• Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej

• Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej

• Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki nożnej

• Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące: historii piłki nożnej w Polsce i na świecie, przepisów gry, sędziowania

• Dążenie do osiągnięcie mistrzostwa sportowego

• Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych