Misja placówki

Misją naszej placówki jest umożliwienie powrotu do społeczeństwa osobie niedostosowanej społecznie poprzez:

• zapewnienie wszechstronnego rozwoju

• zmianę hierarchii wartości na społecznie akceptowane

• kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za własne życie

• tworzenie warunków do nabywania umiejętności współżycia oraz funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami moralno-prawnymi

• umożliwienie ukończenia kształcenia na adekwatnym dla każdej osoby poziomie

• przygotowanie do kontynuacji nauki i poruszania się na rynku pracy

• rozwój zainteresowań

• zastosowanie oddziaływań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, lekomanii oraz agresji

• integracja ze społecznością lokalną
Młodzieżowym Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej powstał w 2009 roku. Ośrodek składa się z Internatu oraz Gimnazjum, opieka wychowawcza sprawowana jest całodobowo. Przeznaczony jest dla 28 chłopców w przedziale wiekowym 14-18. W szczególnych przypadkach, jeśli wychowanek osiągający pełnoletniość wyraża wolę na kontynuowanie nauki, może pozostać w placówce do ukończenia gimnazjum.

Oprócz realizacji obowiązku szkolnego chłopcy objęci są oddziaływaniami resocjalizacyjno-wychowawczymi oraz terapeutyczno-socjalizacyjnymi realizowanymi przez wychowawców, pedagoga oraz psychologa. Oddziaływania te dotyczą przeciwdziałania uzależnieniom, ograniczania agresji oraz naprawiania relacji z rodzicami oraz zawieraniem właściwych relacji interpersonalnych.

Wychowankowie mogą działać w wielu kołach zainteresowań, takich jak: plastyczno-technicznym, sportowym (piłka nożna, basen, tenis stołowy), teatralnym, modelarskim, bibliotecznym oraz historycznym. Organizowane są liczne akademie oraz uroczystości, które dotyczą wydarzeń okolicznościowych oraz świąt kalendarzowych. Staramy się także zintegrować ze społeczeństwem poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej oraz udział w wielu wartościowych przedsięwzięciach oraz konkursach.

Chłopcy uczestniczą także w wielu wycieczkach oraz wyjściach poza teren placówki, w których poprzez swoje pozytywne zachowanie oraz angażowanie się udowadniają otoczeniu, że są wartościowymi osobami.